środa, 9 maja 2012

Forma umowy o roboty budowlane

Prowadzę firmę budowlaną. Nie zawarłem umowy o budowę domu na piśmie. Roboty już się rozpoczęły, inwestor cały czas zwodzi mnie z akceptacją kosztorysu i terminarza całej budowy. Boję się, że zarzuci mi niedochowanie terminów, na które się umawialiśmy i będzie uchylał się od zapłaty. Co mogę zrobić od strony prawnej by sformalizować naszą współpracę? 

Umowa o roboty budowlane zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego powinna być zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych. 

Niezachowanie tej formy i zawarcie umowy w formie ustnej nie skutkuje bezwzględną nieważnością umowy, jednakże w przypadku sporu sądowego mogącego wyniknąć w związku z wykonywaniem robót budowlanych niedopuszczalny jest dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Dlatego też możliwości udowodnienia poszczególnych ustaleń stron dotyczących prowadzonych robót są bardzo ograniczone, szczególnie jeśli strona dochodząca swoich praw przed sądem nie jest w posiadaniu jakichkolwiek dokumentów potwierdzających ustalenia stron. Jednakowoż w takiej sytuacji możliwe jest ustalenie treści umowy także na podstawie dowodu z zeznań świadków oraz z przesłuchania stron, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Dopuszczalne jest również ustalenie, że umowa o roboty budowlane została zawarta poprzez czynności konkludentne (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1998 roku, sygn. akt: II CKN 667/97). Zawarcie umowy w sposób konkludentny oznacza sposób dorozumiały, w przypadku umowy o roboty budowlane o jej zawarciu może świadczyć wykonanie robót. 

Należy zaznaczyć, iż powyższe ograniczenia dowodowe nie dotyczą czynności prawnych pomiędzy przedsiębiorcami. Możliwości dowodzenia treści umowy przed sądem będą zatem zależały od tego, kto jest inwestorem – czy przedsiębiorca, czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. 

Dodatkowo w przypadkach niezawarcia umowy w formie pisemnej w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami istnieje możliwość potwierdzenia warunków umowy poprzez przesłanie drugiej stronie w formie pisemnej najważniejszych jej postanowień. Stają się one wiążące dla obu stron, gdy druga strona nie sprzeciwi się temu na piśmie (art. 771 KC). 

Wreszcie, gdyby żadna z powyższych metod nie poskutkowała, pozostają Panu roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia inwestora o koszt robót, które już Pan wykonał.

Artur Stosio
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.