wtorek, 27 listopada 2012

Co to jest w zasadzie „upadłość firmy”?

Przez upadłość firmy należy rozumieć stan, w którym przedsiębiorca jest niewypłacalny, a sąd upadłościowy wydając postanowienie orzeka o ogłoszeniu upadłości. Kwestie podstaw i skutków ogłoszenia upadłości oraz przebiegu postępowania reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze („PUiN”). Zgodnie z art. 5 PUiN znajduje ona zastosowanie w przypadku przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. 

Przez stan niewypłacalności należy rozumieć sytuację, w której dany podmiot nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, zaś w przypadku spółki również sytuacja, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość majątku Spółki, nawet jeśli są one regulowane na bieżąco. 

PUiN rozróżnia dwa rodzaje upadłości: układową oraz likwidacyjną. W przypadku upadłości zmierzającej do zawarcia układu postępowanie ma na celu przede wszystkim restrukturyzacje przedsiębiorstwa upadłego, w tym celu upadły powinien złożyć propozycję układową, która może przewidywać następujące sposoby restrukturyzacji zadłużenia: odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, zmniejszenie sumy długów, konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. Wysokość i sposób spłaty poszczególnych wierzytelności określa układ, który jest zatwierdzany przez zgromadzenie wierzycieli. 

Drugim z rodzajów postępowania upadłościowego jest upadłość likwidacyjna, która jest ogłaszana przez sąd, gdy brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. W taki wypadku istotą postępowania upadłościowego jest likwidacja całego majątku upadłego oraz zaspokojenie jego długów, przy pozbawieniu upadłego lub jego organów prawa zarządu na majątkiem, który staje się wówczas masą upadłości. Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej to zadaniem syndyka jest dokonanie spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego, a następnie sprzedaż majątku upadłego. Przy czym w pierwszej kolejności należy podjąć próby sprzedaży całego przedsiębiorstwa upadłego, jednak gdy sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości nie jest możliwa ze względów ekonomicznych lub innych przyczyn, można sprzedać jego zorganizowaną część lub poszczególne składniki majątku. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.