poniedziałek, 23 listopada 2015

Bankowy tytuł egzekucyjny przestanie obowiązywać w 2016 roku

Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt P 45/12) z dniem 1 sierpnia 2016 roku przestaną obowiązywać art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku . - Prawo bankowe. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

Zgodnie z tymi przepisami banki do dnia 1 sierpnia 2016 roku posiadają uprawnieninie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Tytuł ten może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Egzekucja może być prowadzona wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. Do obowiązkowych elementów bankowego tytułu egzekucyjnego należą: oznaczenie banku, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, wskazanie dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Ponadto bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

W związku z powyższym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego po 1 sierpnia 2016 roku banki zmuszone będą do uzyskania tytułu egzekucyjnego po wyczerpaniu standardowej procedury przed sądem, a więc po uzyskaniu prawomocnego wyroku zasądzającego. Dopiero wówczas dla Banku możliwe będzie egzekwowanie należności przy wykorzystaniu procedury egzekucyjnej. Rozwiązanie takie z pewnością wydłuży i zwiększy koszty uzyskania tytułu egzekwującego przez banki, lecz także wzmocni pozycję pojedynczych klientów w relacjach z instytucjami finansowymi. 

Artur Stosio
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.