czwartek, 20 lipca 2017

Czy w Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o. mogą uczestniczyć inne osoby niż wspólnik lub jego pełnomocnik?

Zgromadzenie Wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Kodeks spółek handlowych wprost w swej treści nie przewiduje katalogu osób mogących brać udział w Zgromadzeniu Wspólników. Jednakże, dokonując literalnej wykładni przepisów można dojść do konstatacji, że uczestnictwo w Zgromadzeniu Wspólników obejmuje przede wszystkim wspólników danej spółki z o. o., którzy są zawiadamiani przez Zarząd Spółki zgodnie z wpisami znajdującymi się w księdze udziałów. 

Dodatkowo, zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników mogą uzyskać zastawnik czy użytkownik udziału, w przypadku gdy umowa Spółki przewiduje przyznanie im praw głosu.

Jednakże, nie należy uznawać, że jest to katalog zamknięty uczestników Zgromadzenia Wspólników, gdyż w praktyce często biorą w nim udział jeszcze osoby trzecie np. pracownicy Spółki czy kancelarii świadczącej obsługę prawną danej Spółki, pełniąc w czasie Zgromadzenia Wspólników funkcję protokolanta czy też członka komisji skrutacyjnej. Poparcie takiej praktyki można odnaleźć dokonując analizy przepisów k.s.h. dotyczących Zgromadzenia Wspólników. Przykładowo art. 248 § 4 k.s.h. zawiera w swej treści wymóg podpisania protokołu ze Zgromadzenia Wspólników przez uczestników tego zgromadzenia, a nie wspólników, przez co można dojść o konstatacji, iż nie tylko wspólnicy mogą brać udział
w takim Zgromadzeniu.

 Możliwość uczestniczenia osób nie związanych ze Spółką w jej Zgromadzeniach Wspólników może być uregulowany także, w ramach skorzystania ze swobody kształtowania postanowień umownych, w samej umowie Spółki. Samo ograniczenie może polegać nie tylko na zakazie uczestnictwa, ale również na obowiązku opuszczenia Zgromadzenia Wspólników przez osoby trzecie, powołując się na tajemnice przedsiębiorstwa. 

Możliwość podjęcia takiego działania, pomimo braku owych postanowień w umowie Spółki można także wyprowadzić z postanowień kodeksowych. W art. 212 § 2 k.s.h. ustawodawca zawarł uprawnienie Zarządu, zgodnie z którym Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. Istotne jest jednak, że zastosowanie tego uprawnienia musi zostać oparte na przeświadczeniu, iż w świetle zaistniałych okoliczności faktycznych wspólnik wykorzysta dokumenty lub wyjaśnienia w celach sprzecznych z interesem spółki wskutek czego wyrządzi spółce szkodę. Oczywiście nie dotyczy to drobnej szkody, ale szkody mającej znaczny wymiar dla spółki. Co więcej uzasadniona obawa powinna opierać się na okolicznościach faktycznych, prawnych oraz wiedzy na temat pewnych faktów, które mogą stanowić podstawę takiej uzasadnionej obawy. 

W zaistniałej sytuacji, stosując analogię, można dojść do konstatacji, że skoro ze względu na dobro Spółki, może dojść do ograniczenia uprawnień wspólników wglądu do dokumentów Spółki, to zdecydowanie powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa można prosić o opuszczenie osób trzecich z obrad Zgromadzenia Wspólników. 

Należy oczywiście pamiętać, że istnieje także możliwość przedstawienia do podpisania zobowiązania osób trzecich, uczestników Zgromadzenia Wspólników do zachowania poufności w zakresie informacji, jakie uzyskały w trakcie Zgromadzenia, pod rygorem odpowiedzialności za naruszenie interesów Spółki i narażenie jej na szkodę.

Podsumowując, ustawodawca nie przewiduje zakazu uczestniczenia osób trzecich  w Zgromadzeniu Wspólników, jednakże ograniczenie uczestnictwa w takiej postaci może zostać zawarte w umowie Spółki. Do swego rodzaju zabezpieczenia może dojść także poprzez zobowiązywania osób trzecich do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w czasie Zgromadzenia Wspólników, poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia lub też z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorstwa, skierowanie prośby o opuszczenie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Anna Dudkiewicz
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.