środa, 19 lipca 2017

Skutki Zgromadzenia Wspólników, które nie zatwierdziło sprawozdania dla mandatu członka zarządu

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objęty jest zasadą kadencyjności swojego działania. Kadencja może zostać uregulowana przez wspólników w umowie w sposób dowolny, np. określając kadencję na czas nieoznaczony czy też poprzez wskazanie czasu na jaki powoływany jest zarząd bądź też zastosowanie postanowienia wyrażonego w k.s.h. który zakłada roczną kadencję członków zarządu. Również brak regulacji tej kwestii zakłada stosowanie postanowień ustawowych.

Istotną kwestią jest odróżnienie na gruncie tych rozważań pojęcia kadencji od mandatu, które nie mogą być pojmowane jako tożsame. Kadencja pojmowana jest jako okres pełnienia funkcji członka w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast pod pojęciem mandatu rozumieć należy swoiste uprawnienie członka zarządu do pełnienia właśnie tej funkcji.
W doktrynie jak i orzecznictwie przyjmuje się, iż co do zasady upływ czasu trwania kadencji i wygaśnięcie mandatu mogą mieć różne umiejscowienie w czasie. Członek zarządu może wykonywać uprawnienia w ramach swojego mandatu krócej, w związku z okolicznościami, określonymi w art. 202 § 4 k.s.h, bądź mandat może trwać dłużej niż sama kadencja. Wpływa na to treść regulacji art. 202 § 1 i 2 k.s.h., który stanowi, iż mandat członka zarządu wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przez zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Oznacza to, iż niezatwierdzenie przez zgromadzenie zwyczajne wspólników spółki z o.o. nie ma wpływu na kadencję członków zarządu, która co do zasady kończy się wraz z końcem roku obrotowego spółki bądź też w innym czasie oznaczonym przez wspólników w umowie spółki. Kwestia zatwierdzenia bądź nie, ma wpływ na wygaśnięcie mandatu członka zarządu, którego ważność jest przedłużona w stosunku do kadencji członka zarządu.

Problem wygaśnięcia mandatu w sytuacji niezatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zwyczajne zgromadzenie wspólników jest odrębną kwestią, uregulowaną w powoływanym powyżej art. 202 § 1 i 2 k.s.h. Istnieje jednak spór w doktrynie w zakresie rozumienia sformułowania, zawartego w przytaczanej regulacji, w brzmieniu: „odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe”.

Art. 202 k.s.h., który reguluje kwestię wygaśnięcia mandatu członków zarządu sp. z o.o. wskazuje, że do wygaśnięcia mandatu dochodzi z dniem odbycia się zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany bądź pierwszy rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu Istnieje spór w doktrynie w zakresie rozumienia sformułowania, zawartego w regulacji art. 202 § 1 i 2 k.s.h., w brzmieniu: „zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe”.
Przeważające jest stanowisko, reprezentowane m.in. przez prof. Andrzeja Kidybę, które zakłada, że chodzi o zgromadzenie wspólników podczas którego doszło do:
  1. zatwierdzenie sprawozdania;

  2. niezatwierdzenia sprawozdania, ale głosowania nad nim;

wówczas uznać należy, że doszło do wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Natomiast w przypadku gdy nie doszło do podjęcia głosowania, czy też sytuacja, w której w ramach planu obrad zgromadzenia wspólników nie uwzględniono zatwierdzenia sprawozdania finansowego, uznać należy iż do wygaśnięcia mandatu członka zarządu nie doszło.


Spotkać można się także z nieco dalej idącym poglądem na dany temat, który zakłada, iż spełnia warunki zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe także zgromadzenie które nie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze względu na brak większości głosów.

Odmiennie stanowisko reprezentuje w doktrynie prof. Andrzej Szumański, który uważa, że do spełnienia przesłanki wyrażonej w art. 202 § 1 i 2 k.s.h. dochodzi jedynie w drodze przyjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Argumentacja tego stanowiska oparta jest na twierdzeniach, że ustawodawca wprost ujął, iż chodzi o zgromadzenie wspólników zatwierdzające a nie rozpatrujące sprawozdanie finansowe spółki. Dodatkowo podnosi się, iż zastosowana została w budowie przepisu koniunkcja, która powoduje obligatoryjność spełnienia przesłanek, w postaci zgromadzenia wspólników oraz zatwierdzenia na nim sprawozdania finansowego, łącznie.


Podsumowując, niezatwierdzenie sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników nie ma wpływu na kadencję członka zarządu spółki z o.o. Kwestie te mają wobec siebie stosunek relewantny. Natomiast inaczej jest w zakresie ważności mandatu członka zarządu, którego wygaśnięcie uzależnione jest m.in. od odbycia zgromadzenia wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.


Zdaje się za właściwe uznać przeważające stanowisko doktryny, które uważa za wystarczający fakt odbycia się zgromadzenia mającego zatwierdzić sprawozdanie. Sam ustawodawca wskazuje na wymóg obycia się zgromadzenia zatwierdzającego, co nie wyklucza podjęcia w tym przedmiocie uchwały zarówno pozytywnej jak i negatywnej, a nie zatwierdzenie sprawozdania, czyli podjęcie pozytywnej uchwały. Takie stanowisko zapewnia również możliwość zakończenia przedłużonego czasu trwania ważności mandatu, którego brak jednolitości z czasem kadencji jest dość problematyczny w praktyce. Należy pamiętać, że jeżeli wspólnicy chcą by skład zarządu pozostał niezmieniony, mogą podjąć uchwałę powołującą na nowo dotychczasowych członków zarządu. Należy podkreślić, że jeśli zgromadzenie nie zatwierdziło sprawozdania, oznacza to, że jednak nie do końca akceptowało ono działalność zarządu w poprzednim roku obrotowym, w związku z czym tym bardziej mandat zarządu nie powinien być utrzymany.

Anna Dudkiewicz
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.