czwartek, 26 kwietnia 2012

Jak opodatkowana jest spółka komandytowo – akcyjna?

Omawiając powyższe zagadnienie należy podkreślić, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Wobec tego spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami tego podatku są natomiast osoby fizyczne i osoby prawne będące komplementariuszami lub akcjonariuszami spółki komandytowo-akcyjnej. W związku ze zróżnicowanym statusem prawnym wspólników spółki komandytowo - akcyjnej zróżnicowane są również zasady opodatkowania dochodów komplementariusza i akcjonariusza. 

W przypadku dochodu komplementariusza w spółce komandytowo - akcyjnej podlega on opodatkowaniu na takich samych zasadach jak opodatkowanie dochodów wspólników innych typów spółek osobowych przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych (k.s.h.). Jeżeli komplementariusz jest osobą fizyczną to przychody z udziału w spółce określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. 

Natomiast kwestia opodatkowania przychodu akcjonariusza z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej była przez ostatnie lata przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które były dalekie od przyjęcia spójnego stanowiska. Jednakże wydaje się, że zagadnienie to zostało rozstrzygnięte uchwałą siedmiu sędziów NSA z 16 stycznia 2012 roku (sygn. akt: II FPS 1/11), w której NSA stwierdził, że przychód akcjonariusza z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej nie jest przychodem z działalności gospodarczej, dzieje się tak z uwagi na charakter prawa do udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej, które powstaje i jest realizowane na takich samych zasadach jak w przypadku spółki akcyjnej, a przychód akcjonariusza z zysku do podziału wynika wyłącznie z posiadania prawa majątkowego w postaci akcji spółki komandytowo-akcyjnej. 

W związku z tym stwierdzić należy, iż przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega jednorazowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. W przypadku osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu posiadanych udziałów w tej spółce są bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału zysku, a w konsekwencji przychód ten podlega opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej wypłaty z zysku, która z reguły następuje to po zamknięciu roku obrotowego. Jednakże zgodnie z k.s.h. możliwa jest wypłata zaliczki na poczet wypłaty z zysku także w trakcie roku obrotowego, wówczas akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej obowiązany jest połączyć przychody z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej z innymi swoimi przychodami oraz uiścić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego przychodu ze spółki za miesiąc, w którym otrzymał wypłatę z zysku. 

Artur Stosio 
prawnik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.