piątek, 4 listopada 2016

Skutki podania błędnego adresu pozwanego w sądzie dla wydanego wyroku

Podkreślenia wymaga, iż obowiązkiem powoda jest wskazanie w pozwie, które jest pierwszym pismem procesowym w sprawie sądowej, adresu pozwanego. Obowiązek ten ma na celu zabezpieczenie prawa do obrony dla strony pozwanej, która na wskazany adres otrzyma od sądu pozew lub orzeczenie w sprawie. 

Sąd, który prześle pozew lub orzeczenie do pozwanego dopiero na wskazanym etapie podejmuje kontrolę poprawności adresu pozwanego. O ile bowiem przy doręczeniu okaże się, że adres jest nieaktualny lub nieprawdziwy, co stwierdzi operator doręczający korespondencję, sąd wezwie powoda do podania nowego aktualnego adresu strony pozwanej. Najczęściej rygor wezwania sądu w takiej sytuacji obejmuje zwrot pozwu lub zawieszenie postępowania. Sąd wyznacza najczęściej 7 – dniowy termin na uzupełnienie braku, przy czym o ile powód nie zna innego adresu pozwanego, w tym jest zmuszony do ustalenia adresu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, może zawnioskować o wydłużenie terminu, na co sądy najczęściej wyrażają zgodę. 

Większy problem zarówno dla powoda, jak również dla pozwanego pojawia się wówczas kiedy adres z pozwu nie jest poprawny, jednak operator pocztowy nie oznacza prawidłowo wady adresu przy próbie doręczenia, wskazując, iż przesyłka jest podwójnie awizowana. W takiej sytuacji sąd uznaje adres pozwanego za prawidłowy i podejmuje dalsze działania w sprawie, włącznie z wydaniem wyroku zaocznego lub stwierdzeniem prawomocności i wykonalności nakazu zapłaty. Sąd bowiem uznaje, iż doszło do tzw. fikcyjnego doręczenia danego pisma, co oznacza, iż pozwany uważany jest za skutecznie zawiadomionego o treści korespondencji sądowej, pomimo braku jej otrzymania.

W takiej sytuacji bardzo często pozwany dowiaduje się o sprawie sądowej już na etapie egzekucji komorniczej, co powoduje, iż musi podjąć obronę dwutorowo. Z jednej strony, o ile dotychczas wskazywany adres przez powoda był błędny lub nieaktualny, pozwany musi przeciwstawić się klauzuli wykonalności na dane orzeczenie sądowe, z drugiej strony w toku danej sprawy sądowej jest zobowiązany do wykazania, iż dotychczas podawany adres był błędny i zażądać prawidłowego doręczenia pism procesowych. W tym zakresie bowiem uznawane jest, iż pozwany nie musi składać wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, bowiem wobec błędnego adresu, strona nie uchybiła terminowi, po doręczeniu orzeczenia przez sąd na nowy adres otwiera się droga pozwanemu do złożenia środków zaskarżenia, w tym wdania się w spór. Tryb ten zatem chroni pozwanego, którego adres został przez powoda błędnie podany. Przy czym słabość tej procedury może wynikać z faktu, iż do czasu zareagowania pozwanego, komornik dokona skutecznej egzekucji zgodnie z wyrokiem, doręczanym na błędny adres. Wówczas po przeprowadzeniu postępowania sądowego merytorycznego, w zależności od jego wyniku, pozwany będzie musiał dochodzić ewentualnie niesłusznie wyegzekwowanych świadczeń, w kolejnej sprawie odszkodowawczej. Co istotne, o ile komornik prowadzący sprawę z orzeczenia wydanego w oparciu o błędny adres pozwanego, nie dokonał skutecznej egzekucji, uzasadnione jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego na czas rozpoznania sprawy sądowej.

Podanie błędnego adresu pozwanego może zatem mieć daleko idące niekorzystane skutki zarówno do powoda, który nie będzie mógł kontynuować złożonej do sądu sprawy, jak również dla pozwanego w sytuacji nieprawidłowej weryfikacji adresu przez operatora pocztowego. Przy czym jak widać z powyższych twierdzeń scenariusz sprawy sądowej, w której adres pozwanego został błędnie oznaczony, zależny jest w dużej mierze od działań podmiotu trzeciego, jakim jest operator pocztowy, na podstawie którego adnotacji na przesyłce sąd sprawdza poprawność danych adresowych pozwanego, a tym samym skuteczność doręczenia.

 Z uwagi jednak na fakt, iż postępowanie po ustaleniu braku poprawności podanego adresu pozwanego w pozwie staje się skomplikowane proceduralnie, w tym tryb dalszego działania zarówno po stronie powodowej, jak również pozwanej wynika w dużej mierze z orzecznictwa, uzasadnione jest niezwłoczne zgłoszenie się prawnika, który podejmie w sprawie stosowane działania zaradcze. 

Paulina Adamczyk – Kowalska
adwokat
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.